پروردگارم ...
شکوفایی روزت را سپاس میگویم که تاریکی شب را پایان می بخشد 
و تاریکی شب را نظاره گرم که هیاهوی روز را سرانجام است؛
در این میان این "من" هستم که بالا میروم؛
پایین می آیم ؛
خوشحال و غمگین می شوم؛ 
تهی و سرشار می شوم و باز....
همان میشوم که بودم،
پروردگارم بندگی ام را بپذیر.
 

منبع : دل سفید پروردگارم ...
برچسب ها : دانلود زيرنويس فارسي